Diergeneeskundie bedrijfsbegeleiding voor de bestrijding van varroase

Diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding voor de bestrijding van varroase vastgelegd

Vanaf 22 mei 2017 kunnen geregistreerde imkers in België een overeenkomst voor de bestrijding van varroase bij hun bijen afsluiten met een erkende dierenarts of een diergeneeskundig rechtspersoon. Deze bijenbestandbegeleiding is zowel voor de dierenarts als voor de imker volledig vrijwillig, maar brengt wel een aantal rechten en plichten met zich mee. De FOD Volksgezondheid zet ze hieronder op een rijtje…


Waaruit bestaat de bedrijfsbegeleiding voor de bestrijding van varroase?

Evaluatiebezoek aan het bijenbestand
De vraag voor de diergeneeskundige bijenbestandbegeleiding gaat altijd uit van de imker. De begeleiding start met een evaluatiebezoek van de dierenarts, die een rapport over de gezondheidstoestand van de dieren op elke bijenstand opmaakt en een overzicht van eventuele behandelingen tegen varroase die door de imker werden uitgevoerd. Hij licht de imker in over de diagnose die hij stelt en over alle behandelingen tegen varroase die hij met de imker wil opstarten. Bovendien stelt hij een protocol voor de opvolging van de varroa op. Beide partijen ondertekenen hierover een overeenkomst.
De imker moet minimaal om de vier jaar een evaluatiebezoek van de begeleidende dierenarts aanvragen.

Beheer van de geneesmiddelenvoorraad
De dierenarts is gemachtigd om aan de imker geneesmiddelen voor de bestrijding van varroase voor te schrijven. Hij waakt erover dat deze voorraad voldoende groot is om de bijen in het bestand gedurende een periode van maximaal zes maanden te behandelen (voor de winterbehandeling of zomerbehandeling), maar niet meer. Van zijn kant moet de imker deze geneesmiddelen volgens de instructies van de dierenarts bewaren en toedienen.

Informatie en advies
De imker krijgt van de dierenarts alle inlichtingen en adviezen die hij nodig heeft om de gezondheid van zijn bijenbestand optimaal te beschermen en varroase te voorkomen en te bestrijden.
Naast het evaluatiebezoek organiseert de dierenarts minstens twee infosessies per jaar voor de imkers met wie hij een overeenkomst voor de diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding tegen varroase ondertekend heeft. Zo wordt regelmatig informatie uitgewisseld en, indien nodig, kan ook de behandeling worden bijgesteld. De imker zelf volgt hiervoor de varroabesmetting op.

Mag iedere dierenarts deze bijenbestandsbegeleiding uitvoeren?
Volgens de huidige rechtsgrond mag elke erkende dierenarts of diergeneeskundige rechtspersoon deelnemen aan de diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding in het kader van de bestrijding van varroase. In de praktijk zal deze taak weggelegd zijn voor dierenartsen met interesse in de bijengezondheid, die bereid zijn om zich in deze specifieke materie bij te scholen.
Volgens de Code der Plichtenleer is een dierenarts die diergeneeskundige handelingen stelt trouwens verplicht om voortgezette opleiding te volgen over het vakgebied waarin hij actief is. De bedoeling is dat hij zijn (wetenschappelijke) kennis en vaardigheden onderhoudt en verbetert. Dit geldt dus ook voor de behandeling van bijen.
Tot slot heeft de Raad van State in zijn advies de mogelijkheid geopperd om in de toekomst voorwaarden vast te leggen voor de erkenning van dierenartsen die werkzaam zijn als bedrijfsbegeleidingsdierenarts in het kader van de bestrijding van varroase.

Waarom wordt varroase in ons land bestreden?
Varroase is intussen ruim verspreid in ons land, en brengt veel schade toe aan de bijenbestanden. Deze vrijwillige begeleiding is een goed middel om de gezondheidstoestand van de bijenbestanden in ons land te verbeteren, om de verspreiding van de ziekte op te volgen en deze op een meer uniforme manier te bestrijden.
Hoe meer imkers voor deze begeleiding kiezen, hoe beter de gezondheidstoestand van de bijenbestanden in ons land kan worden geoptimaliseerd. Daarom voorziet de minister van Landbouw een budget van 100.000 euro, verspreid over de komende twee jaar, om deze begeleiding op te starten en te ondersteunen.
Het gaat hier om een pragmatische aanpak, die gebaseerd is op wederzijds vertrouwen tussen de imkers en de dierenartsen en die de expertise van de dierenarts op het vlak van bijengezondheid bevestigt.


Meer weten?

Bijenbestandsbegeleiding in het kader van de bestrijding van varroase
Koninklijk besluit van 9 mei 2017 betreffende de diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding in het kader van de bestrijding van varroase

Bestrijding van andere bijenziekten
Koninklijk besluit van 7 maart 2007 betreffende de bestrijding van de besmettelijke ziekten van de bijen
Koninklijk besluit van 10 april 2000 houdende bepalingen betreffende de diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding

Registratie van imkers in België
Koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Verplichte voortgezette opleiding voor dierenartsen
Koninklijk besluit van 20 november 2009 betreffende de erkenning van de dierenartsen
Code der Plichtenleer, uitgave 2015, in hoofdstuk I, Art. 4 en in hoofdstuk X, punt 1

Geneesmiddelen: behandeling, voorschrijven en voorraad bij imker
Wet van 28 augustus 1991 op de uitoefening van de diergeneeskunde
Varroase en andere bedreigingen voor de bijen


Contact

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
DG Dier, Plant en Voeding – Sanitair beleid Dieren en Planten

Contact center : 02 524 97 97
E-mail: apf.vetserv@health.belgium.be
www.gezondheid.belgie.be


 
 

© 2011 VETWorks - alle rechten voorbehouden.

VETWorks webdesign HTML5 Compliant