Persbericht: Akkoord over principes toekomstig plan ter bestrijding en bewaking van rundertuberculose

Na 6 maanden werk en uitgebreid overleg binnen de “TASK FORCE TUBERCULOSE” georganiseerd door het FAVV (Directie Dierengezondheid van DG Controlebeleid), is er een akkoord bereikt over de principes voor het toekomstige plan voor de bestrijding en de bewaking van rundertuberculose, tot grote tevredenheid van alle deelnemers (overheid, laboratoria, landbouwsectoren en dierenartsen).

De doelstelling was om een efficiënter en praktischer systeem in te stellen, dat rekening houdt met de evolutie van de veehouderij, van de veterinaire praktijkvoering en van de wetenschap, en dit tegen een gelijkaardige globale kostprijs.

Deze doelstellingen werden bereikt binnen het huidig akkoord: bloedonderzoeken en de proportionaliteit van de maatregelen bij een verdenking vormen de kern van het plan, de tuberculinatie verdwijnt.

Deze benadering is innoverend en uniek in Europa.

De principes voor het toekomstige plan dienen na goedkeuring door de Minister te worden vertaald in een nieuw koninklijk besluit door de FOD Volksgezondheid, waarvan de toepassing wordt voorzien tegen de winter van 2018-2019.

België is sinds 2003 door de Europese Commissie erkend als officieel vrij van tuberculose. Dat er af en toe een haard gevonden wordt, doet geen afbreuk aan dit statuut, gelet op het verwaarloosbare aantal en de passende maatregelen die steeds worden genomen.

Aangezien de huidige benadering inzake tuberculose niet meer beantwoordt aan de wetenschappelijke en praktische realiteit, heeft het FAVV hierover in 2016 een advies gevraagd aan zijn Wetenschappelijk Comité met het oog op een wijziging ervan. Medio 2016 heeft dit Comité het advies 12-2016 uitgebracht inzake de “Evaluatie van het Belgische boviene tuberculose bewakingsprogramma”. Dit advies diende als basis voor de herziening van het tuberculoseprogramma.

Sinds oktober 2016 heeft de Directie Dierengezondheid van DG Controlebeleid van het FAVV in een “TASK FORCE TUBERCULOSE” het werk geïnitieerd, georganiseerd en gecoördineerd om een nieuw plan voor de bestrijding en de bewaking van rundertuberculose op te stellen en dit in nauw overleg met de sector (landbouw en dierenartsen), ondersteund door de wetenschappers van het Coda en van de laboratoria van ARSIA / DGZ.

Op de laatste vergadering van de “TASK FORCE TUBERCULOSE” van 28 april 2017 is een akkoord bereikt over de basisprincipes van het toekomstige bestrijdings- en bewakingsplan. De belangrijkste principes zijn:

  1. Een permanente monitoring: een jaarlijkse screening op een derde van alle rundveebeslagen, uitgevoerd met de Elisatest en dit op bloedstalen die reeds genomen worden in het kader van de opvolging van IBR. Elke 3 jaar zullen dus alle beslagen getest zijn.
  2. Verdenkingen, contactbedrijven (eerste jaar): bloedstaalname en het gebruik van nieuwe, snellere en meer performante laboratoriumonderzoeken met name de Elisatest en de gamma-interferontest (INF-gamma). Deze testen komen in de plaats van de huidige intradermale tuberculinetesten.
  3. De huidige ID tuberculinatie is niet langer verplicht, maar op vrijwillige basis wordt het nemen van bloedmonsters aangemoedigd (NB.: het aankooponderzoek, zoals opgelegd door de IBR-wetgeving, blijft verplicht).
  4. Een betere detectie in het slachthuis: de focus zal gelegd worden bij de keuring in het slachthuis met als doel om er meer stalen te nemen bij verdachte letsels en deze te onderzoeken, zonder systematische blokkering op het bedrijf van herkomst van het rund. Tenzij in bijzonder gevallen of bij zware verdenkingen, worden de gepaste maatregelen op bedrijfsniveau pas genomen wanneer de finale uitkomst van de onderzoeken de aanwezigheid van tuberculose zou bevestigen.
  5. Het verplichte onderzoek bij aankoop van runderen uit risicolanden blijft gehandhaafd, alsook de opvolging van deze runderen gedurende 3 opeenvolgende jaren. Ook hier zullen de nieuwe bloedtesten gebruikt worden.
  6. De opvolging van de contactbedrijven van haarden gedurende 5 opeenvolgende jaren blijft gehandhaafd, maar ook hier zal de Elisatest ingezet worden.

De kostprijs van dit toekomstige plan zal gelijkaardig zijn aan dit van het huidige bestrijdings- en bewakingsplan en zal gedragen worden door het Sanitair Fonds.

 

 

 

 

 

FAVV-AFSCA1

Directie “Dierengezondheid en Veiligheid van de Dierlijke Producten”

DG Controlebeleid – FAVV

 
 

© 2011 VETWorks - alle rechten voorbehouden.

VETWorks webdesign HTML5 Compliant